Ocena pridobljenih let življenja v populacijskih presejalnih programih za raka
Estimation of life years gained in population-based cancer screening programs

Authors

  • Vesna Zadnik Onkološki inštitut Ljubljana
  • Maja Pohar Perme Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  • Tina Žagar Onkološki inštitut Ljubljana
  • Bor Vratanar Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  • Katja Jarm Onkološki inštitut Ljubljana
  • Katarina Lokar Onkološki inštitut Ljubljana
  • Maja Jurtela Onkološki inštitut Ljubljana
  • Sonja Tomšič Onkološki inštitut Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.25670/oi2024-005on

Keywords:

organized screening programme, performance evaluation, cancer registry, breast cancer, life years gained

Abstract

Zaradi možnih negativnih zdravstvenih posledic presejalnih programov in velikih sredstev, vloženih vanje, je pomembno spremljati njihovo učinkovitost. Umrljivost v ciljni populaciji je eden od kazalnikov, ki služi za prikaz dolgoročne učinkovitosti organiziranih populacijskih presejalnih programov – po 10 do 20 letih se pričakuje padec umrljivosti v ciljni populaciji za 20 % do 30 %. Ena od glavnih omejitev kazalnika umrljivosti je, predvsem pri rakih z dobrim preživetjem, da pokaže učinkovitost presejanja šele v daljšem časovnem obdobju. Mnogokrat se zato za oceno učinkovitosti populacijskih presejalnih programov za raka uporablja analiza preživetja, pri kateri so rezultati dostopni prej. Tudi analiza preživetja ima svoje omejitve, saj se lahko v rezultate prikradejo številne pristranosti (npr. pristranost časa trajanja, prednosti in prediagnosticiranja). Nedavno smo slovenski raziskovalci predlagali nov analitični pristop, ki omogoča primerjavo preživetja pri rakih, ki so oz. niso odkriti v presejalnem programu, z upoštevanjem vseh pomembnih pristranosti. Izračunana preživetja so osnova za izračun pridobljenih let življenja, to je mere, ki izraža dodatno število let življenja, ki bi jih osebe preživele zaradi vključitve v presejalni program. V testnem primeru smo ocenili učinke uvedbe Državnega presejalnega program za raka dojk DORA, ki smo ga prvim prebivalkam ponudili leta 2008, na celotno populacijo pa je bil razširjen leta 2018. Ženske, ki so bile povabljene v program DORA v obdobju 2008–2018, so do leta 2022 pridobile skupaj 90,6 leta življenja, če bi bile v program DORA že od leta 2008 vključene vse ženske, pa bi pridobile 552,7 leta življenja. Z vsakim dodatnim letom opazovanja, ko posamezne ženske od vključitve v program DORA preživijo, se seštevek pridobljenih let življenja poveča. Nova metoda bo v pomoč pri upravljanju obstoječih presejalnih programov za raka, njihovi promociji in vrednotenju učinkov pri spremembah presejalnih politik.


Abstract (Eng)

Due to the potential negative consequences of cancer screening programmes and the substantial resources invested in them, it is important to monitor their effectiveness. Mortality in the target population is one indicator that can be used to demonstrate the long-term effectiveness of organized, population-based screening programmes—after 10 to 20 years, mortality in the target population is expected to decrease by 20–30%. One of the main limitations of the mortality indicator is that, particularly for cancers with good survival rates, it only shows the effectiveness of screening over a long period of time. Therefore, survival analysis, where results are available earlier, is often used to evaluate the effectiveness of population- based cancer screening programmes. It is recognized that a number of biases can creep into the results of survival analysis (e.g. lead, length and overdiagnosis bias). Recently, Slovenian researchers have proposed a new analytical approach that allows a comparison of survival rates for cancers detected and undetected in the screening programme, taking into account all relevant biases. The calculated survival rates form the basis for the calculation of life years gained, a measure that expresses the additional number of years of life that people live as a result of participating in the screening programme. In the test case, we assessed the impact of the introduction of the National Breast Cancer Screening Programme DORA, which was first offered to residents in 2008 and expanded to the entire population in 2018. Women invited to the DORA programme in the period 2008–2022 gained a total of 90.6 life years. If all women had been included in the DORA programme since 2008, they would have gained 552.7 years of life. The total number of life years gained increases with each additional year of observation that individual women survive after enrolment in the DORA programme. The new method will help in the management of existing cancer screening programmes, their promotion and the evaluation of the impact of changes in screening policy.

Published

2024-06-21

How to Cite

Zadnik, . V., Pohar Perme, M., Žagar, T., Vratanar, B., Jarm, K., Lokar, K., Jurtela, M., & Tomšič, S. (2024). Estimation of life years gained in population-based cancer screening programs. Onkologija : Slovenian Journal of Oncology, 28(1), 48–53. https://doi.org/10.25670/oi2024-005on

Issue

Section

Review Article